Klauzula informacyjna

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późn. zm., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie przetwarzania danych jest: Twój Dom Sp. z o.o.
 2. Siedziba administratora znajduje się: 34-300 Żywiec, ul. Świętokrzyska 40b
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby lub na adres email: biuro@targowek.zywiec.pl
 4. Administrator realizując przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych wprowadza Politykę Bezpieczeństwa Informacji .
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu :
  • zawarcie  umów, w tym zapewnienie należytej jakości usług, obsługa procesu reklamacyjnego oraz dokonywanie rozliczeń w czasie trwania umowy lub do jej zakończenia,
  • wypełnienie przepisów prawnych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa(m.in. ustawy o ochronie osób i mienia),przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
  • zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą  na przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonego marketingu bezpośredniego usług własnych, podtrzymania relacji z klientem m.in. w formie udzielenia odpowiedzi na zapytanie,
  • tworzenie zestawień, analiz i statystyk ,
  • zapewnienie obsługi płatniczej, archiwizacja danych ,windykacja należności,
  • weryfikacja wiarygodności finansowej oraz zdolności spłaty zobowiązań przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy- dotyczy to także danych, które pozyskaliśmy z innych źródeł ,a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę-Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem.
 6. Dane osobowe będą udostępnione:
  • organom władzy publicznej w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie zawartych z nimi umów, w tym umów powierzenia tj. firmy obsługujące nasze systemy informatyczne, podatkowe ,fakturowanie i rozliczanie umów,  usługi rachunkowe i prawne, firmy  pośredniczące w sprzedaży naszych usług, świadczące usługi płatnicze (banki), nabywające od nas wierzytelności, prowadzące obsługę kurierską i pocztową.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania i realizacji umów.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 i art.79 na adres: ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 9. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane.
 10. Administrator nie będzie  korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingu oraz dostosowania oferty.
 11.  Państwa dane nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 •