Klauzula rekrutacyjna

Klauzula rekrutacyjna

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie zatrudnienia jest: Twój Dom Sp.z o.o. z siedzibą: 34-300 Żywiec, ul. Świętokrzyska 40b
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby lub adres mailowy:biuro@targowek.zywiec.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.
 4. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, nie dłużej niż do czasu zakończenia rekrutacji.
 6. Dane osobowe mogą być wykorzystywane  przez Administratora do przyszłych rekrutacji pod warunkiem wyrażenia zgody przez osobę, której dane w CV dotyczą , nie dłużej jednak niż 1 rok.
 7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom działającym na zlecenie administratora w zakresie obsługi technicznej, dostawców usług IT itp. oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 9. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 10. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 11. przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO,
 12. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(adres :ul. Stawki 2,00-193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 14. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.