Klauzula monitoringu

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że: 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rejestracji obrazu jest: Twój Dom Sp. z o.o. z siedzibą: 34-300 Żywiec, ul. Świętokrzyska 40b,
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby , na adres e-mail: biuro@targowek.zywiec.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu środków technicznych umożliwiających rejestracje obrazu (monitoring wizyjny) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 4. Uzyskane w wyniku monitoringu dane osobowe w postaci nagrań, będą przechowywane aż do nadpisania(w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok.30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas, prawo do treści danych na zasadach określonych w art.15 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania  danych na zasadach określonych w art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.